آیا می توانید تصور کنید که هیچ کس ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ سال پیش در مورد سازگاری تفکر یا تلاشی نمی‎کرد؟ من که نمیتوانم! من نمی توانم باور کنم که این مفهوم در ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته اختراع شده است. جنگهای باستانی را تصور کنید: آیا آنها از نوع پیش بینانه بودند یا انطباقی؟

البته ما برچسب های مدرن و امروزی مانند Agile یا چارچوب جدیدی مانند Scrum را نداشتیم اما مفاهیم وجود داشتند. حداقل من به این اعتقاد دارم!

بیشتر بخوانید …