ما به فردی نیاز داریم تا به تیم اسکرام کمک کند که از چارچوب اسکرام به درستی بهره ببرند. این شخص، استاد اسکرام (برخی آن را استاد اسکرام نیز می گویند) نامیده می شود. آنها متخصصان اسکرامی هستند که اطمینان می دهند که هر کس درک درستی از چارچوب اسکرام دارد؛ در غیر این صورت، وی را آموزش داده و هدایت می کند و متقاعد می کند که کار درست را انجام دهند.

 

بیشتر بخوانید …