بسیاری از افراد چابک “Agile” را به سختی تعریف می کنند و اگر صادقانه بگوییم، بسیاری از مردم درک صحیحی از آن ندارند. با این حال، من معتقدم که این مفهوم واقعا ساده است: چابک بودن به معنای استفاده از یک سیستم توسعه انطباقی (adaptive) به جای پیش بینی (predictive) است.

حال با دو مساله مواجهیم: درک سیستم های انطباقی و درک توسعه پیش بینی کننده.

بیشتر بخوانید …